Hàm strcpy() trong C

Hàm char *strcpy(char *dest, const char *src) sao chép chuỗi được trỏ tới bởi src tới dest.

Hàm char *strcpy(char *dest, const char *src) sao chép chuỗi được trỏ tới bởi src tới dest.

Khai báo hàm strcpy() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strcpy() trong C:

char *strcpy(char *dest, const char *src)

Tham số

dest — Đây là con trỏ trỏ tới mảng chứa chuỗi vừa được sao chép.

src — Chuỗi để được sao chép.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ trỏ tới chuỗi đích dest.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strcpy() trong C:

#include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char src[40]; char dest[100]; memset(dest, '', sizeof(dest)); strcpy(src, "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!"); strcpy(dest, src); printf("Sau khi thuc hien ham strcpy, chuoi dest co dang: n%sn", dest); return(0); }

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strcoll() trong C

Bài tiếp: Hàm strncpy() trong C