Hàm memcpy() trong C

Hàm void *memcpy(void *str1, const void *str2, size_t n) sao chép n ký tự từ str2 tới str1.

Hàm void *memcpy(void *str1, const void *str2, size_t n) sao chép n ký tự từ str2 tới str1.

Khai báo hàm memcpy() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho memcpy() trong C:

void *memcpy(void *str1, const void *str2, size_t n)

Tham số

str1 — Đây là con trỏ tới mảng đích, nơi mà nội dung để được sao chép, ép kiểu thành một con trỏ của kiểu void*.

str2 — Đây là con trỏ tới nguồn dữ liệu để sao chép, ép kiểu thành một con trỏ của kiểu void*.

n — Đây là số byte để được sao chép.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới chuỗi đích, đó là str1.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của memcpy() trong C:

#include <stdio.h> #include <string.h> struct { char name[40]; int age; } person, person_copy; int main () { char myname[] = "Nguyen Hoang Nam"; /* su dung ham memcpy de sao chep chuoi: */ memcpy ( person.name, myname, strlen(myname)+1 ); person.age = 46; /* su dung ham memcpy de sao chep struct: */ memcpy ( &person_copy, &person, sizeof(person) ); printf ("person_copy = %s, %d n", person_copy.name, person_copy.age ); return 0; }

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm memcmp() trong C

Bài tiếp: Hàm memmove trong C